หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแป้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
นางวันเพ็ญ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
'' ชุมชนพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยว ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
วัดกลางธนรินทร์ ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในตำบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
ปลาส้มฟัก ของดีบ้านแป้ง
อาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
1
2
3
4
5
 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
 
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันเพื่อป้องกันหรือควบคุมโรคระบาดที่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ ฯลฯ
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
  จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถาวร ตามนนโยบายของรัฐบาล
  การรณรงค์ด้านการสร้างวินัยจราจรของท้องถิ่นความปลอดภัยบนท้องถนนทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเอาชนะความยากจน
 
 
 
  แก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง”
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน
  ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
  ส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ทดแทนการทำนาซึ่งมีอนาคตที่ดีกว่า เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลาช่อน
  จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร
  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
  ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 
 
 
  ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างสากล
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ / บำรุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองและชนบท
  ทำนุ บำรุง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ให้อยู่ในความสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชน ร่วมทั้งผู้มาเยือนทั่วไป
  พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกีบแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด เพื่อเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น การวิจัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเชิดชูประเพณีรากฐานทางประวัติศาสตร์
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-552
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
  จำนวนผู้เข้าชม 6,119,803 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร. 081-869-1775
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10