หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เชิดชูเกียรติ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่องงบประมาณจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง ผลสอบคัดเล็อก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิมาแสดงตนเพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 165  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ยกเลิกการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
  (1)     2