หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
นายนิพัฒน์ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
'' ชุมชนพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยว ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
วัดกลางธนรินทร์ ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในตำบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
ปลาส้มฟัก ของดีบ้านแป้ง
อาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
1
2
3
4
5
 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 

 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    (1) เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 - 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิอย่างต่อเนื่องจนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
    (2) เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 ที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561 แต่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ต้องมาลงทะเบียน และมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ปี
    (3) เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี

    สำหรับคุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    (1) คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
          - มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
          - เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
          - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
          - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
            (รายชื่อสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน สามารถดูได้ที่
            http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.aspx)
    (2) คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
         - มีสัญชาติไทย
         - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
         - เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
         - อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน
           100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
         ทั้งนี้ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    (3) กรณีผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทย แต่เด็กมีสัญชาติไทย
         ผู้ปกครองที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่เด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี แล้วแต่กรณี ดังนี้
         - ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง และสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
         - ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง และสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
         กรณีพบว่า บิดาหรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  อยู่แล้ว ผู้ปกครองซึ่งไม่มีสัญชาติไทยต้องการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ให้ยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี แล้วแต่กรณี โดยใช้แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.06) พร้อมแนบแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

    ผู้มีคุณสมบัติ สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สำหรับระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 รวมทั้งแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอลงทะเบียน สามารถดาวโหลดได้ที่ www.banpang.go.th หรือติดต่อขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3651-0551 หมายเลขโทรสาร 0-3651-0552

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
(1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)
(2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
(3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
(4) สูติบัตรเด็กแรกเกิด
(5) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
(6) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสำเนา
(7) กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
(8) สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 10.20 น. โดย คุณ เพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์

ผู้เข้าชม 184 ท่าน

<<
>>
X
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุ
แบบ ดร.01
แบบ ดร.02
แบบ ดร.03
แบบ ดร.05
แบบ ดร.06
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-552
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
  จำนวนผู้เข้าชม 3,502,615 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร. 08-1849-7725
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10