หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
  
 // ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 169 
ขอความร่วมมือตรวจสอบการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
โครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษายายดอกไม้ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
มาตรการ หลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
รายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
     
อบต.โพทะเล โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม) ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ธูปบูชากรผ้าสำเร็จรูป [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
     
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 1854  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1044  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1856  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1784  ตอบ 1  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 945  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2141  ตอบ 0  
     
อบต.โรงช้าง แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]


 
 
 
 
 

ปลาส้มฟัก  

เครื่องดื่มสมุนไพร (แม่กิมเฮง)  

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแป้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-552
  จำนวนผู้เข้าชม 2,402,717 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com