// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงา [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำ [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สข.ร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอนย้ายตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 ต [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ [ 3 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 13 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ [ 10 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) แนบท้ายประกาศ [ 1 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้ [ 1 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ [ 28 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 26 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอนย้าย ตำแหน่ง ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ( [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 34 
     
อบต.จักรสีห์ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.คอทราย โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
     
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 1150  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 445  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1298  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1249  ตอบ 1  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 498  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1601  ตอบ 0  
     
อบต.โพกรวม การตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือกรอบระยะเวลาการวินิจฉัยข้อทักท้วงของ ผวจ. (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 1
อบต.จักรสีห์ เรื่องยื่นไว้อาลัยในหลวงวันที่13 นี้ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
 
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]


 
 
 
 
 

ปลาส้มฟัก  

เครื่องดื่มสมุนไพร (แม่กิมเฮง)  

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแป้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-522
  จำนวนผู้เข้าชม 958,624 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com