// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านแป้ง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริห [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 29 
ผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ ผด.3) [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ ผด.6) [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (แบบ ผด.1-2) [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สข.ร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำ [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ [ 3 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 38 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 13 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ [ 10 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
     
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม\"กิจกรรมทำพิณเส [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บางน้ำเชี่ยว แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1-6 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กิจกรรมปั่นจักรยาน ๕ ธันวาคม 2560 [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
     
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 1197  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 470  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1317  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1274  ตอบ 1  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 513  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1631  ตอบ 0  
     
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ (+++ใครเคยปวดตามแข้งตามขา++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอั (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7014  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/15613-15665 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว2822  [ 14 ธ.ค. 2560 ]


 
 
 
 
 

ปลาส้มฟัก  

เครื่องดื่มสมุนไพร (แม่กิมเฮง)  

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแป้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-522
  จำนวนผู้เข้าชม 1,060,722 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com